Za všetkým dobrým, aj za našou poradňou, stoja skvelí ľudia.
Sme skupina mladých ľudí, psychológov, sociálnych pracovníkov, študentov s túžbou v srdci pomáhať ľuďom. Chceme tu byť pre ľudí, najmä mladých, ktorí sa nachádzajú v náročných životných situáciách. Okrem poradcov (dobrovoľníkov), ktorí sú každý deň na chate s klientmi, pracujú pre ich dobro aj členovia správnej rady a vedenia IPčka. 
 
Naše občianske združenie IPčko chce byť vďaka týmto vlastnostiam miestom 
skutočného stretnutia človeka s človekom. 
Naša filozofia sa opiera o 3 základné princípy:
1. PRIJATIE - vyjadruje podstatnú pravdu o každom z nás. Každý človek vo svojej podstate túži po prijatí, po láske, po blízkosti inej osoby. Potrebujeme mať istotu, že budeme prijímaní bez podmienok. Iba tak si začíname uvedomovať svoju hodnotu a jedinečnosť, ktorá nás podnecuje k tvorivosti, buduje našu sebadôveru a pocit zdravej dôležitosti a užitočnosti pre naše okolie.
Rešpektujeme jedinečnosť každého človeka, prijímame ho takého, aký je, s jeho radosťami, ale aj smútkom a prežívanými ťažkosťami. 
Chceme ponúkať to, čo môžeme dať a tým je PRIJATIE. Funguje tu jednoduchá rovnica - Zažívam prijatie = dokážem prijať seba aj druhých.
2. PRIATEĽSKÝ PRÍSTUP - ku každému človeku pristupujeme s úctou a rešpektom. Ponúkame priateľskú podporu a vstupujeme do situácii, v ktorých sa človek nachádza, aby sme pri ňom stáli v jeho ťažkých chvíľach a počúvali ho.
3. PROFESIONALITA - naši poradcovia – dobrovoľníci sú absolventi alebo študenti z oblasti psychológie a sociálnej práce. Každý poradca prechádza kvalitným akreditovaným vzdelávaním na MŠVVaŠ SR s názvom "Psychologická a sociálna pomoc v krízových situáciách prostredníctvom internetu", ďalšími vzdelávaniami a odbornými supervíziami, vďaka ktorým sme odborne pripravení pre službu na internetovej chatovej poradni.

IPčko je členom Asociácie liniek pomoci a Koalície pre deti Slovensko.

Na tejto stránke si môžete prečítať, kto je členom správnej rady a IPčkárskeho hlavného tímu.
ČLENOVIA SPRÁVNEJ RADY
Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Predsedkyňa Správnej rady
Je psychologičkou, vysokoškolskou pedagogičkou, expertkou na školskú psychológiu, na inklúziu, garantkou mnohých programov a v IPčku je predsedkyňou Správnej rady.
Ing. Zoltán Csiba
Člen Správnej rady
Pôsobí v oblasti financií ako manažér, presadzuje inovatívne prístupy a moderné digitálne riešenia. Participuje na projektoch pre podporu nadácií a neziskových organizácií.


Mgr. Patrik Herman
Člen Správnej rady
Je televíznym moderátorom, vysokoškolským pedagógom, angažuje sa vo viacerých neziskových aktivitách a organizáciach.

VEDENIE IPčka
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Bc. Gabriela Zúbriková
Riaditeľka - štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia.
Je ekonómkou, manažérkou, zodpovedá za celý chod organizácie.
PhDr. Marek Madro
Programový riaditeľ
Je zakladateľom projektu Internetovej poradne pre mladých IPčko.sk. Je psychológom, zodpovednosť nesie za profesionalitu a odbornú pomoc klientom združenia. 
Mgr. Andrea Hudeková
Supervízorka a odborná garantka
Je psychoterapeutkou, supervízorkou internetovej poradne IPčko.sk. Stará sa o to, aby boli služby internetovej poradne pre mladých na vysokej profesionálnej úrovni.
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Mgr. Dominika Rajznerová
Psychologička a koordinátorka internetovej poradne  IPčko.sk. Stará sa o kvalitu a odbornosť poradne, spokojnosť dobrovoľníkov a zlepšovanie ich výkonu poradenských rozhovoroch s mladými. 
Mgr. Katarína Vincová
Psychologička, koordinátorka emailového poradenstva
Je psychologičkou, venuje sa pomoci obetiam domáceho násilia, koordinuje emailové poradenstvo.
Bc. Lenka Nemcová
Projektová koordinátorka
Vedie projekt online terénnej práce, vďaka ktorému na internete oslovujeme najohrozenejšie skupiny mladých ľudí.
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Mgr. Ema Oriňáková
Koordinátorka projektu Dobrá linka
Je psychologička, koordinátorka poradne Dobralinka.sk, zodpovedná za vzdelávanie, poradenstvo, PR a fundraising Dobrej linky.
Mgr. Simona Košútová
Sociálny pracovník
V IPčku má na starosti vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov a poskytovanie sociálneho poradenstva klientom organizácie.

Kristián Kudláč
Dobrovoľník
IPčku pomáha s fundraisingom a s marketingom.

  • Text Hover
Mgr. Jozef Švec
Kontrolór
Je fyzioterapeutom, riaditeľom občianskeho združenia Refreš, ktoré pomáha mnohým ľuďom.  IPčku už dlhé roky fandí, no vie sa pozrieť na veci aj s prísnym okom, kontroluje fungovanie organizácie, napĺňanie jej stanov a súlad projektov s cieľmi združenia.
DOKUMENTY